BİLGİ EDİNME >>>
  4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
  2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
  Form 1 (Gerçek Kişiler) - Form 2 (Tüzel Kişiler)
  Genelge 2007/1
  Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No: 1)
  Sinop Defterdarlığı Dosya Planı

BİRİMİ TELEFON FAKS E-POSTA
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 0 368 261 45 21 0 368 260 03 21 sinopdef@maliye.gov.tr
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 0 368 261 45 03 0 368 261 45 03 sinopdef@maliye.gov.tr
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 0 368 261 59 01 0 368 261 59 01 sinopdef@maliye.gov.tr
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 0 368 261 19 97 0 368 261 19 97 sinopdef@maliye.gov.tr
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 0 368 261 59 03 0 368 261 59 03 sinopdef@maliye.gov.tr
SAĞLIK KUR.DÖN.SER.SAYM.MÜD. 0 368 260 35 03 0 368 260 35 03 sinopdef@maliye.gov.tr
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ 0 368 261 59 06 0 368 260 59 15 sinopdef@maliye.gov.tr

MEVZUAT
  Vergi Mevzuatı (M.B. Gelir İdaresi Başkanlığı)
  Gider ve Muhasebe Mevzuatı (M.B. Muhasebat Genel Müdürlüğü)
  Milli Emlak Mevzuatı (M.B. Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
  Personel Mevzuatı (M.B. Personel Genel Müdürlüğü)
  M.B. Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
  M.B. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü